Zakončení AZ Cup 2024

Vážení a milí, děkujeme našim příznivcům a zejména závodníkům, kteří přijeli na letošní AZ Cup. Počasí nám moc nepřálo, stejně tak, jako několika soutěžím před námi, nicméně, našemu masterovi počasí Horácovi se podařilo i v tom tlakovém bahně, které tu minulý týden bylo, ulovit okýnka alespoň pro platnost dvou ze tří tříd. Závod jsme ukončili předčasně, abychom netrápili soutěžící a jejich kluzáky v předpovídaných deštích, které přišly během čtvrtka a pátka, a budeme doufat, že příští rok nám Bůh Termoska bude přát o něco více. To je apel na nás všechny plachtaře a letce, aby se před spaním více modlili 🙂 DĚKUJEME našim českým, ale i zahraničním kolegům a bratom Slovákom za účast, gratulujeme letošním vítězům a srdečně vás zveme na další ročník 2025! Těšíme se na vás!

Dear all, we would like to thank you all for participating during this year’s AZ Cup. The weather wasn’t perfect, just as during few other competitions before AZ Cup, but despite the „pressure mud“ that we were in during the competition we were able to use all gliding intervals we could (so at least two competition classes are valid) thanks to our one and only weather master Horác. We ended the competition earlier not to torture all competitors and their gliders during prevailing rain that was forecasted for the last days and we will hope for better weather during next year. We ask all glider pilots to pray to the Gliding God before bedtime 🙂 THANKS to all Czech, but also international gliding colleagues and our Slovak brothers for coming, congratulations to this year’s winners and we cordially invite you for AZ Cup 2025! See you!

KLUBOVÁ TŘÍDA:
 1. Michal Lešinger (CZE)
 2. Jaroslav Tomaňa (CZE)
 3. Pavel Trybenekr (CZE)
KOMBI 15
 1. Henrik Bieler (GER)
 2. Julien Duboc (FRA)
 3. Aude Untersee (FRA)

KOMBI OPEN (neplatná do žebříčku / not valid for ranking list)
 1. David Mach (CZE)
 2. Jan Kantor (CZE)
 3. Petr Tichý (CZE)

Nové soubory v sekci Dokumenty a další novinky / New files in the Document section and other news

english version follows below

Vážení soutěžící,

dovoluji si vás touto cestou informovat o novinkách na tomto webu a pár dalších důležitých informacích.

 • V sekci Dokumenty byly publikovány místní propozice verze 1.3.

– modifikován odstavec ohledně používání frekvenčních kanálů

– doletový kruh zvětšen z původních 3 km na 5 km

– minimální výška pro přílet na kruh navýšena na 650 m AMSL

– zakomponován odstavec ohledně druhých a třetích soutěžních vzletů pro motorové kluzáky dle annexu

 • V sekci dokumenty byl publikován SLEF BRIEFING pro letošní ročník

Další info:

Využívání frekvenčních kanálů leteckého pásma pro účely air-to-air komunikace během soutěže

Berte prosím v potaz, že počínaje letošním rokem již není možné používat pro komunikaci během soutěží jiné, než předem zkoordinované air-to-air frekvenční kanály. Pro letošní ročník AZ Cupu jich máme zkoordinovaných celkem 15. Týmy Slovenska, Francie a Slovinska budou mít přidělené každý po jednom kanálu. Tzn. že pro cca. 65 českých pilotů bude k dispozici zbývajících 12 kanálů. Chtěl bych vás proto požádat, abyste se už nyní domluvili mezi sebou, kdo s kým bude eventuálně létat na společném frekvenčním kanálu. Rozhodl jsem se to udělal tak, jak to již úspěšně proběhlo na letošním ročníku JPJ Šumperk. To znamená, že byste si mezi sebou utvořili 12 skupin lidí, kteří jsou ochotni spolu létat na stejném kanálu. Jedna skupina musí mít z logiky věci nejméně 6 pilotů. Zástupci každé skupiny následně přidělím jeden z 12ti kanálů. Přidělené kanály nebudu nikde veřejně prezentovat a každý jeden konkrétní kanál sdělím pouze zástupcům jednotlivých skupin, abych alespoň minimální měrou zachoval utajení přidělených kanálů napříč skupinami. Každému z vás jsem do emailu poslal odkaz do excelovské tabulky, do které prosím po vzájemné dohodě doplňte jména do jednotlivých skupin.

Vstupní brána do aeroklubu

Vstupní brána se otevírá zatelefonováním na číslo +420 773 579 519. Do systému brány byla přidána všechna vaše mobilní telefonní čísla, která jste nahlásili v přihlášce. Prosíme, nevolejte na toto číslo v době, kdy se brána skutečně otevírá nebo zavírá. Tato akce by bránu zablokovala.

Plnění vodou

Poslední dobou se obec Zbraslavice potýká s výrazným poklesem tlaku ve vodovodním řadu. I přes to, že se snažíme pracovat na nápravě, doporučuji všem soutěžícím vlastnícím set pro plnění kluzáku z kanystrů, aby si ho vzali s sebou a plnili svůj kluzák tímto způsobem. Pro plnění vodou budou minimálně 2 plnící místa napojená na studnu a jedno plnící místo v podobě velkých barelů na valníku, nicméně plnění z kanystrů u co největšího počtu soutěžících bude vítáno a jistě bude úlevou pro všechny.

Tréninkové létání před soutěží

Pro případné tréninkové lety těsně před zahájením soutěže bude zajištěna vlečná i plnění vodou, nicméně připomínám, že až do 24.5.2024 probíhá v ČR vojenské cvičení Lion Effort. Zde je odkaz na stránky AEČR, kde je toto cvičení blíže specifikováno: https://www.aeroklub.cz/2024/05/12/zacina-lion-effort-2024-nejvetsi-letecke-cviceni-tohoto-roku-v-cr/ Nicméně vzhledem k tomu, že prostor LION 3 je aktivní pouze ve všední dny od 15:00-17:00 SELČ, na západ se od nás dá odletět bez větších problémů.

Otočné body a prostory

Otočné body a soubory se vzdušným prostorem budou přidány na web soutěže a soaringspotu během tohoto týdne (ještě stále ladíme s MAMC některé prostory)

Komunikační kanál

Tak jako v minulých letech bude jako oficiální kanál pro komunikaci organizátora směrem k soutěžícím použita aplikace Whatsapp. Prosím proto soutěžící, kteří ještě nemají nainstalovanou tuto aplikaci ve svém chytrém telefonu, aby tak učinili co nejdříve. QR kód a zvací odkaz pro připojení do skupiny jsem zaslal v emailu s novinkami každému z vás. Žádám tímto všechny soutěžící, aby se do skupiny přihlásili, pokud tak ještě neučinili.

To je zatím vše. Díky a brzy na viděnou 🙂

Martin Hřivna

Dear competitors,

I would like to inform you about some news on this website and some other important information.

– Local procedures version 1.3 have been published in the Documents section.

– modified paragraph regarding the use of frequency channels

– finish ring increased from the original 3 km to 5 km

– minimum altitude for the finish ring increased to 650 m AMSL

– modified paragraph regarding second and third competition take-offs for powered gliders according to the annex

– SELF BRIEFING for this year’s event was published in the Documents section

More info:

Use of air band frequency channels for air-to-air communication purposes during the competition

We have coordinated 15 frequency channels for air-to-air communication for this year´s event. For the team of France, Slovenia and Slovakia I have assigned the frequencies listed below. For team of Germany and Denmark I did not assigned any certain frequency channel since they only have one pilot in the competition. Remaining 12 frequency channels I assigned to 65 Czech pilots.  Frequency channels that concern you are mentioned in the Newsletter email which I sent to each of you earlier today.

Gate to the AeroClub

The gate is opened by calling the number  +420 773 579 519. All your mobile phone numbers that you have reported in the application form have been added into the gateway system. Please do not call this number when the gate is actually opening or closing. This action would block the gate.

Water filling

Recently the village of Zbraslavice has been experiencing a significant pressure drop in water system. Although we are working to fix it,  I would recommend all competitors owning a set for filling the glider from canisters, to take it with them and fill their glider that way. There will be at least 2 filling spots connected to a wells and one filling spot in the form of large barrels on a roller, however, filling from canisters by as many competitors as possible will be welcomed and will certainly be a relief to all. On the other hand, I understand that you travel to us from far away and the canisters take up a lot of space, so don’t worry, if you don’t have the possibility to bring the canisters with you, you can fill your gliders from filling spots without any problems.  

Practice flying before the competition

For any practice flights prior to the competition, towing and water filling will be provided, however,  until 24 May 2024 there is a large-scale military exercise Lion Effort in the Czech Republic. I sent to each of you Newsletter email containing more information about this exercise.

Turning points and areas

TP and airspace files will be added to the contest website and soaringspot during this week (we are still discussing some airspaces with MAMC)

Communication channel

As in previous years, Whatsapp will be used as the official channel for the organizer to communicate towards the competitors. Therefore, we ask competitors who do not have this app installed on their smartphone to do so and I request all competitors to join the group. I also mentioned an invitation link in newsletter email and attached there the QR code to join the group.

That’s all for now 😊.

Thanks and see you soon!

Martin Hřivna

Navýšení maximální kapacity počtu soutěžních kluzáků, informace ohledně náhradníků

Zdravíme případné budoucí zájemce o účast na AZ Cupu 2024,

rozhodli jsme se navýšit maximální kapacitu počtu soutěžních kluzáků z původních 80ti na konečných 85. Každý případný zájemce od pořadového čísla 86 (včetně) bude automatický brán jako náhradník. Pokud zaplatí startovné, bude u něj zaškrtnuta platba startovného, ale k zaškrtnutí potvrzení registrace dojde až v okamžiku, kdy někdo ze zaplacených přihlášených do pořadového čísla 85 svou účast zruší.

Děkujeme za pochopení a přízeň !

Martin Hřivna

Maximum gliders capacity increase

Dear potential participants in AZ Cup 2024,

we have decided to increase the maximum gliders capacity from the original 80 to final 85. Any potential interested pilots from number 86 (inclusive) onwards will automatically be considered as an alternates. If the entry fee is paid, entry fee payment will be ticked, but the registration acceptance will be ticked only when one of the accepted pilots to number 85 cancels the participation.

Thank you for your understanding

Martin Hrivna

Vítejte na stránkách AZ CUP 2024

Welcome to the website of AZ CUP 2024

Milí plachtaři a fanoušci létání,

právě bylo spuštěno přihlašování na 15. ročník AZ CUPu.

Veškeré potřebné informace naleznete na těchto stránkách. Pro začátek jsme do sekce dokumenty vložili základní propozice závodu včetně EN verze pro případné zahraniční účastníky.

Do začátku závodu budou průběžně doplňovány přílohy k propozicím, OB, SUA soubory, SELF Briefing apod.

Základní shrnutí důležitých informací:

 • Maximální počet soutěžních kluzáků byl pro rok 2024 stanoven na 80 ks
 • Soutěžní období: Pátek 24.5. – sobota 1.6.2024 včetně
 • Startovné: 4200,- CZK
 • Ceny vleků: 820,- CZK pro třídu klub, 920,- CZK pro třídu kombi, 150,- CZK pro self start
 • Cena ubytování kemp: 200,- dospělá osoba/den 
 • Cena ubytovna AK (omezená kapacita): 250,- CZK dospělá doba/den 
 • Uzávěrka přihlášek a termín pro zaplacení startovného: 31.3.2024
 • Soutěž bude pořádána v souladu se Soutěžním řádem AeČR
 • Pro soutěž budou použity CZIL indexy pro všechny třídy
 • Díky podpoře AeČR budou výsledky přihlášeny do IGC Ranking Listu

Dear pilots and gliding friends,

registration for the AZ CUP 2024 has just started.   

The event is open to pilots from all countries and will be fully bilingual. It is an excellent opportunity to practice gliding in the Czech Republic, especially for the ladies planning to participate at Women’s World Gliding Championships that will be taking place in Zbraslavice in 2025.

All necessary information can be found on this website. For the beginning, we uploaded Local procedures into Documents section.  We will upload more necessary

documents (WP, AS, self briefing) before the competition starts.

Basic summary of important information:

 • The maximum number of gliders for 2024 has been set at 80 pcs.
 • Competition period: Friday 24.5. – Saturday 1.6.2024 included
 • Entry fee: 4200,- CZK
 • Aerotow fee: 820,- CZK for club class gliders, 920,- CZK for combi classes gliders, 150,- CZK for self start gliders
 • Camp accommodation price: 200,- adult/day, accommodation in aeroclub facilities (limited capacity): 250,- CZK adult/day
 • Entry deadline and entry fee payment deadline: 31.3.2024
 • CZIL handicap list for all classes will be used for the competition