Vzlety potvrzeny na 11:10 LOC

Sledujte tracking 🙂